P U I K !
      Planning Uitgaven en Inkomsten per Kalenderjaar

    - een gratis programma om een begroting te maken van uw financiële huishouden -
* Voor download  zie onder aan deze pagina *
 


Financieel notitieblok 
  
U weet u niet waar uw geld blijft en u heeft een grote hekel aan boekhouden, papieren kasboekjes en toestanden met computers. Evenmin heeft u een idee van de hoeveelheid geld u het komende jaar weer tekort zult komen (of misschien wel over zult houden). U heeft - om vele redenen - geen zin in gedoe met een professionele boekhouder, accountant of financieel 'hulpverlener'. Maar u heeft toch de behoefte om uw financiën systematisch in kaart te brengen en permanent zicht te houden op uw uitgaven en inkomsten.
Welnu, probeer dan eens PUIK, het elektronische notitieblok voor uw persoonlijke financiën. Het programma is - zoals gezegd - niet meer dan een soort 'notitieblok' (dwz dat financiële gegevens alleen zo eenvoudig mogelijk worden geregistreerd en geordend, zonder veel aanvullende functies) en is bedoeld om een alternatief te bieden aan mensen die een traditioneel boekhoudsysteem te weinig inzichtelijk of moeilijk hanteerbaar vinden (en mogelijk al in paniek raken bij het horen van de kreten 'debet' en 'credit' ). Het werkt op iedere pc of laptop met een Windows (xp, vista, windows7, windows8, windows10) besturingssysteem, ook als geen internetaansluiting voorhanden is.
PUIK is te gebruiken tot het jaar 2030 (dus u kunt het in alle rust proberen) en het kost u niets.
 
Let er dus vooral op dat PUIK geen ‘all-round’ boekhoudprogramma is waarin alle wenselijke financiële functies zijn opgenomen en zeker ook niet bedoeld is voor zakelijk/bedrijfsmatig gebruik. Voornaamste doel van het programma is slechts om de gebruiker een zo eenvoudig mogelijk hulpmiddel te bieden voor het verkrijgen van enig zicht op zijn/haar toekomstige financiële situatie (het maken van een begroting). Het meegeleverde kasboek speelt daarin een ondergeschikte rol (aan gedane uitgaven is immers meestal niets meer te veranderen, aan toekomstige uitgaven vaak des te meer !). In PUIK zult u - gezien de opzet van het programma - niet worden lastiggevallen met verwarrende fenomenen als rekeningschema’s, coderingen, grootboekrekeningen, tussenrekeningen, kruisposten, verdeelsleutels, kostenplaatsen, transacties of verdichtingen. Evenmin zult u last hebben van onzichtbare rekenregels, al dan niet beschikbare internetverbindingen, ondeugdelijke elektronische gegevensuitwisseling of andere hinderlijke rompslomp. Dit maakt het gebruik van PUIK eenvoudig, transparant, universeel en efficiënt, ook op langere termijn.

Toch heeft U met PUIK de beschikking over verfijnde technieken zoals een ‘drilldown’-mogelijkheid vanuit de clustertabellen : met een muisklik op een cel van de tabel roept u automatisch een specificatietabel op of een bijbehorende grafiek. In de ‘luxe’ versie is tevens een aantal ‘actieve grafieken’ opgenomen. Door het schuiven van de muis over de onderdelen van zo’n grafiek wordt u onmiddellijk geïnformeerd over de specificaties van die onderdelen !

Privacy in eigen hand
PUIK is een goed alternatief voor mensen die - al dan niet terecht - bedenkingen hebben over hun privacy bij de vele kasboekjes en andere  financiële hulpmiddelen waarvan het gebruik alleen 'online' op internet wordt aangeboden en waarbij u uw privacy-gevoelige gegevens over inkomen en uitgavenpatroon dus aan anderen beschikbaar stelt voor registratie (met alle risico's die daaraan verbonden zijn). Bij PUIK hoeft u geen bedenkingen hieromtrent te hebben : het is een 'stand-alone' programma, dwz dat het volledig onafhankelijk van internet of andere computers functioneert. De gegevens die u in PUIK vastlegt, worden alleen op uw eigen pc geregistreerd en verlaten uw pc nooit (tenzij u dit zelf wilt of als u last heeft van virussen/hackers :-)).  

Het programma bestaat uit twee onderdelen:
               a. een eenvoudig kasboek : hierdoor krijgt u beter inzicht in uw gedane uitgaven en gerealiseerde inkomsten 
               b. een tabellenset voor het maken van jaarbegrotingen : uw verwachting van toekomstige uitgaven en inkomsten op een rijtje.
Deze onderdelen zijn afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar te gebruiken.Registreer, analyseer en begroot uw uitgaven met PUIK

Krijg greep op uw financiën en maak een begroting van uw uitgaven en inkomsten met behulp van de nieuwste versie van PUIK. Onmiddellijk wordt u duidelijk of de aankoop van die dure bank, auto of computer nog wel verantwoord is. Misschien moet u wel bezuinigen om alle vaste lasten te kunnen betalen. PUIK geeft u inzicht in de uitgaven waar u op kunt bezuinigen en rekent u voor of u met de voorgenomen bezuinigingen een sluitende begroting heeft.

Kasboek met drilldown faciliteit.
Met het kasboek zijn de dagelijkse uitgaven op een snelle en eenvoudige wijze te registreren en in te delen in categorieën. In het geclusterde uitgavenoverzicht is er bovendien de mogelijkheid om door middel van een muisklik op een cel, een specificatie te verkrijgen van de betreffende celinhoud of een grafiek op te roepen. Dit kasboek staat geheel los van het begrotingsgedeelte en kan afzonderlijk worden gebruikt. Begin eens met het registreren van uw giro/bank afschriften van de afgelopen drie maanden en verbaas uzelf !

Screenshots
Om u alvast enig idee te geven van het programma zonder dat u het hoeft te installeren, volgen hieronder enige ‘venstervoorbeelden’. Let er op dat na het aanklikken van een link, de grootte van de afbeelding soms opnieuw moet worden ingesteld omdat de kwaliteit anders onder de maat is.

- kasboekvenster
- uitgavenbegrotingsvenster
- begrotingsgrafiek
- autokostenbegroting
- begrotingsgrafiek
- kasboekgrafiek

Uitgavenplanning : geen overbodigheid maar vaak absolute noodzaak
Menigeen in Nederland heeft te maken met teruglopende inkomsten en stijgende uitgaven. Om in zo'n situatie niet financieel te ontsporen, is inzicht in de te verwachten uitgaven en inkomsten voor de nabije toekomst, zonder meer een absolute noodzaak.
Dit vereist een flexibel en samenhangend - doch tegelijkertijd eenvoudig te gebruiken en te onderhouden - systeem van registratie (let wel : we hebben het nu over registratie van toekomstige uitgaven en niet over een kasboek). In zo’n registratie dient te worden vastgelegd hoe de meest waarschijnlijke situatie in de komende maanden (en zo mogelijk jaren) op financieel gebied er uit zal zien (deze is veelal niet gelijk aan de meest wenselijke situatie, dus let er goed op dat u deze twee niet met elkaar verwisselt). Bedenk bij de opstelling van uw uitgavenplanning dat ieder bedrag dat u niet uitgeeft, u ook niet hoeft te verdienen :-)
PUIK biedt u een hulpmiddel om - op een door uzelf gewenst detailniveau - deze te verwachten uitgaven en inkomsten systematisch in kaart te brengen, zodat een totaalbeeld ontstaat van uw financiële positie over het lopende kalenderjaar  (en desgewenst een meerjarenplanning t/m 2030).

Begroting van de inkomsten

Onder het tabblad ‘inkomsten’ vult u voor iedere maand de te verwachten inkomsten per inkomstenbron in de tabel in. De bedragen worden ingevuld die in een per kas (contant) of per bank/giro zullen worden ontvangen (kasbasis). Dus geen bruto salarisbedragen maar wel netto te ontvangen salaris.
De inkomstenposten kunt u zelf onbeperkt uitbreiden en verminderen met een rechtermuisklik op een regel in de begrotingstabel.
Het lopende saldo van de salaris/betaalrekeningen en kasvoorraad (wat staat er nu op mijn lopende betaalrekening en wat heb ik cash in huis) dient  alleen in de lopende maand vermeld te worden als actuele ‘kasvoorraad’.

Begroting van de uitgaven
Onder tabblad ‘uitgaven’ vult u voor iedere maand de te verwachten uitgaven per uitgavenpost in de tabel in. Dit gebeurt eveneens op kasbasis, dwz geen vermelding van bruto kostprijzen maar van werkelijk te betalen bedragen. De uitgavenposten kunt u zelf onbeperkt uitbreiden door een rechtermuisklik op een regel.
Het werken met vrij gedetailleerde uitgavenposten wordt aanbevolen: dit vergroot de beheersbaarheid, inzichtelijkheid en betrouwbaarheid van de planning. In plaats bijvoorbeeld van één post op te nemen voor ‘verzekeringen’ wordt aanbevolen om verschillende posten voor iedere verzekering afzonderlijk op te nemen aangezien hierdoor de uitgaven in de juiste maanden van de premievervaldata kunnen worden ingepland.

Tekort of overschot ?

Direct na het invullen van ieder nieuw bedrag in de inkomsten of uitgaventabel worden de saldi en het verschillenoverzicht onder in het beeld bijgewerkt. Dit overzicht bevat het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van het lopende jaar en is een betekenisvolle indicator van uw financiële huishouden. Voor de beoordeling van uw totale financiële situatie is natuurlijk echter meer nodig .

Clusters
Voor een betere inzichtelijkheid worden de bedragen van de uitgavenbegroting en die van het kasboek ook gepresenteerd in geclusterde (gegroepeerde) vorm.
De inhoud en de wijze van clustering kunt u zelf bepalen.

Financiële situatie

Om een overzicht te verkrijgen van uw totale financiële situatie in het lopende jaar is onder het tabblad ‘financiële situatie’ een tabel toegevoegd. Hierin registreert u de stand van zaken voor wat betreft alle financiële bezittingen en schulden op 1 januari (reeds gerealiseerd) en de inschatting van de stand per 31 december . Het gaat hier om niet alleen de actieve inkomsten en uitgaven maar ook de meer statische bezittingen en schulden zoals eigen huis, hypotheekschulden en waarde van de eigen auto. De hoeveelheid jaarposten kunt u zelf onbeperkt uitbreiden, invullen of verminderen met de knoppen ‘toevoegen van jaarpost’ of ‘verwijderen jaarpost’.

Voortschrijdende actualisatie
De bedoeling van de PUIK-overzichten is dat u deze - zo mogelijk wekelijks - met ieder bank/giro afschrift actualiseert. Alle reeds gerealiseerde betalingen en ontvangsten worden daarbij gewist uit de PUIK-begrotingstabellen en de post ‘saldo bankrekening’ wordt aangepast. Op deze manier ontstaat een permanent actueel inzicht in uw toekomstige financiën (toekomstig tekort of overschot).

Download (versie 2013a)
Klik hier om het programma te downloaden

Heeft u al een versie van PUIK in gebruik en wilt u de reeds ingevoerde gegevens overbrengen naar de nieuwe versie ? Dit kan eenvoudig door de keuze ‘inlezen gegevens oudere versies’ onder het item ‘extra’ in de menubalk aan te klikken.

Andere NIBFO-software
Bezoek ook eens onze andere internetpagina’s met gratis software, bijvoorbeeld:
ECOhome       : een werkelijk onmisbaar programma voor uw energiemanagement thuis  

Alternatieve kasboek programma's
Is PUIK toch niet het programma dat u zocht ? Kijk dan eens voor een overzicht van alle beschikbare kasboekprogramma's op de internetpagina's http://www.kasboeksoftware.nl/ of  https://www.wijzeringeldzaken.nl/huishoudboekjes/ . Succes !

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Laatste update :  januari 2017
Meer informatie, suggesties en/of foutmeldingen: puik@nibfo.eu (e-mails worden zorgvuldig gelezen maar kunnen jammer genoeg niet worden beantwoord omdat ervaring heeft geleerd dat dit - gezien de hoeveelheid - een te groot beslag legt op de beschikbare tijd)

 

Trefwoorden voor de zoekmachines : budget budgettering autokosten berekenen kasboekje elektronisch jaarbegroting maandbegroting begroting uitgavenplanning rekenprogramma financieel financiële huishoudboekje huishoudkosten schulden schuldproblemen geldproblemen schuldhulpverlening sponsor sponsoring geld beheer boekhouding thuis grafieken fiscaal beleid schijventarief inkomstenbelasting belastingstelsel benzinekosten afschrijving auto rente vlaktaks vlaktax autoverzekering brandstof inkomensplaatje inkomenseffecten gezinsuitgaven inkomsten lening hypotheek studielening zorgstelsel zorgkosten kosten belasting wegenbelasting brandstofverbruik uitgavenregistratie zorgstelsel zorgtoeslag belastingdruk